Vedtekter for Norsk Forening for Angelmans syndrom

Revidert 02.11.2014


§ 1 NAVN

Foreningens navn er Norsk Forening for Angelmans syndrom, forkortet NFAS.

 

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er å;

-          Yte støtte til alle som har diagnosen Angelmans syndrom og deres pårørende

-          Spre kunnskap om diagnosen

-          Være med i et nasjonalt og internasjonalt nettverk omkring diagnosen AS

 

§ 3 POLITISK OG RELIGIØS TILHØRIGHET

Foreningen er partipolitisk og religiøst uavhengig.

 

§ 4 MEDLEMSSKAP

Medlemmer kan være alle med diagnosen Angelman syndrom og deres pårørende.

Pårørende defineres som «ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps- eller partnerskapslignende samboerskap med personen som har nedsatt funksjonsevne, barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken, besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge» (fra Bufdirs regelverk for tilskudd til funksjonshemmede organisasjoner)

 

§ 5 KONTINGENT

Det enkelte medlem betaler en årlig kontingent på kr 50,-, den fastsattes/endres av landsmøtet.

 

§ 6 FORENINGENS ORGANER

-          Landsmøtet

-          Styret

 

§ 7 LANDSMØTET

a) Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Landsmøtet holdes hvert år. Innkalling og saksliste sendes alle medlemmer seinest tre uker før landsmøtet. Forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være styrets leder i hende innen en uke før møtet.

b) På landsmøtet behandles bare saker som er nevnt i pkt a ovenfor og i henhold til flg punkter c,d,e og f.

c) Landsmøtet har følgende saksliste

1. Valg av møtefunksjonærer;

  • Møteleder
  • Referent
  • 2 protokollunderskrivere

2. Godkjenning av;

  • Innkalling
  • Navneopprop
  • Saksliste

3. Styrets beretning

4. Framleggelse av revidert regnskap til godkjennelse

5. Fastsettelse av kontingent

6. Vedtekter

7. Valg av styre og vararepresentanter

8. Utnevnelse av revisor

9. Valg av valgkomité

10. Innkomne forslag

d) Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede på landsmøtet.

e) Alle medlemmer over 15 år, som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett på landsmøtet og kan inneha verv i foreningen.

f) Ekstraordinært landsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig eller minst 50 % av de stemmeberettigede skriftlig krever det og samtidig opplyser hvilke saker som ønskes behandlet.

 

§ 8 STYRET

Foreningens styre består av 4 medlemmer og en leder valgt av landsmøtet.

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styremedlemmene må være over 15 år.

  • Det velges to styremedlemmer på hvert landsmøte, og de velges for to år.
  • Leder velges hvert år.
  • To varamedlemmer velges for et år.

Styremøtene kan avholdes som telefonmøter, men minst en gang i året må styremedlemmene samles. 

Ved AS-opphold på Frambu bør det avholdes et styremøte ifm. med oppholdet.

Etter hvert styremøte skrives referat, som skal godkjennes av styret, på neste styremøte.

Alminnelig stemmeflertall er gjeldende i alle styresaker. Styret treffer vedtak i alle saker hvor ikke avgjørelsesmyndigheten er lagt til landsmøtet.

 

§9 SÆRSKILT OM ØKONOMI

Kasserer skal legge frem regnskap med underbilag for revisor senest innen utgangen av februar i året påfølgende regnskapsåret.

Regnskapet godkjennes av landsmøtet.

 

Gjeldene vedtekter finnes på www.angelman.no

Levert av